Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45c tel.(fax.)

0-16 621-64-11, 621-64-40 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na: Wykonanie przebudowy kotłowni węglowej na gazową os. Kopernika w Jarosławiu.


Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa dnia 01.03.2021r do godz. 9
00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.03.2021r o godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Poniatowskiego 45c w Jarosławiu .
Specyfikację dot. warunków przetargu można pobrać ze strony internetowej
www.sm-jaroslaw.pl.

 

Komunikat nr 1 z dnia 10.02.2021 r. (odpowiedzi na zapytania oferenta)

Prosimy o informację czy przedmiary i kosztorysy są pomocnicze i można dopisywać/ zmieniać pozycje czy też są wiążące i nie można wprowadzać żadnych zmian?

Zgodnie z pkt. 5. SIWZ obowiązująca formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie kosztorysowe. Przy sporządzeniu kosztorysu ofertowego nie można dokonywać zmian, które stanowić będą naruszenie formuły umożliwiającej porównywalność ofert. Wprowadzenie zmian nie pozwoli Zamawiającemu na rzetelną i poprawną ocenę ofert pod względem cenowym i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

 

Czy jest zgoda na stosowanie urządzeń i materiałów równoważnych? Czy można stosować urządzenia równoważne w przypadku kotła? Jakie Parametry urządzenia są dla Zamawiającego istotne? Proszę o podanie przynajmniej 2 innych producentów urządzeń, ponieważ Wykonawca nie może dobrać urządzenia spełniającego wymagania Zamawiającego.

Zapytanie Państwa wyjaśnia  pkt. 1.5. SIWZ. Wszystkie urządzenia powinny być zgodne z załączonym do dokumentacji projektowej zestawieniem wyposażenia kotłowni.  

 

Co w momencie, gdy dana część, która zostanie uszkodzona nie będzie dostępna w kraju, czy też nie będzie dostępna u producenta, a czas na jej wyprodukowanie czy też  dostarczenie będzie wynosił ponad 2 tygodnie?

W przypadku uszkodzenia części/urządzenia, którego dostarczenie nie będzie możliwe w terminie 14 dni Wykonawca będzie musiał udokumentować potwierdzenie zamówienia od producenta części/urządzenia oraz dokładny termin realizacji.

 

Proszę o informację na temat przeglądów gwarancyjnych – w jakiej ilości będą się odbywać oraz na czyj koszt?

Wykonywanie przeglądów będzie przeprowadzane w zależności od potrzeb (awaryjności). Deklarowany przez Wykonawcę okres gwarancji zakończy przegląd końcowy. Koszty związane z udziałem w przeglądzie ponosi Wykonawca.

 

Zamawiający wskazał w SIWZ, iż Wykonawca musi wykazać się zatrudnieniem personelu kierowniczego min. 1 osoby – prosimy o doprecyzowanie czy personel kierowniczy jest rozumiany jako kierownik robót/budowy  posiadające wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi? Jeśli tak to czy Wykonawca może polegać na kierowniku nie zatrudnionym w firmie Wykonawcy, ale współpracującym z Wykonawcą?

Poprzez personel kierowniczy (min. 1 osoba)  rozumiemy zatrudnionego kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi (w zakresie odpowiednim do przedmiotu zamówienia).

Komunikat nr 2 z dnia 16.02.2021 r.
Z związku z prośbą oferentów, udostępniamy przedmiar robót w wersji edytowalnej .ath oraz załączników do SIWZ w wersji edytowalnej .doc. Kosztorys ofertowy prosimy przygotować jako uproszczony. Prosimy o nie modyfikowanie dokumentów polegających na wprowadzaniu pozycji, usuwaniu pozycji oraz wprowadzaniu we własnym zakresie zmian dotyczących ilości robót. Wprowadzenie zmian nie pozwoli Zamawiającemu na rzetelna i poprawna ocenę ofert pod względem cenowym i skutkować będzie odrzuceniem oferty.
 
Udostępnione pliki w wersji edytowalnej  do pobrania (*zip):
Komunikat nr 3 z dnia 18.02.2021r. (odpowiedź na zapytanie oferenta)

Prosimy o doprecyzowanie wymagań dotyczących wykazania przez Wykonawcę robotami budowlanymi. Zamawiający wskazał w SIWZ jedynie, iż roboty te mają mieć zbliżony charakter do owego zamówienia. W związku z tym prosimy o uszczegółowienie tego wymagania. Prosimy o wyjaśnienie czy wykazanie się robotami ma obejmować zakres wyłącznie przebudowy kotłowni węglowej na gazową, czy też mogą to być referencje z wykonania jakiejkolwiek przebudowy kotłowni na gazowa, czy też budowy nowej kotłowni gazowej itp.?

Zgodnie z zapisem pkt. 3.2.1, ppkt. a) SIWZ: „Wykonawca wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: dwóch – zamówień polegających na wykonaniu robót budowlanych o zbliżonym charakterze o wartości każdej robót nie mniejszej jak 1.000.000,00 zł.”

Przez wykonanie robót o zbliżonym charakterze rozumiemy:

– wykonanie przebudowy  kotłowni węglowej na gazową;

– budowa nowej kotłowni gazowej;

– jakąkolwiek przebudowę kotłowni na kotłownię gazową;

Komunikat nr 4 z dnia 22.02.2021r. (zmiana okresu związania ofertą oraz szczegóły otwarcia ofert)
Zamawiający wydłuża okres związania ofertą z 30 dni (zapis pkt 8 SIWZ) na okres 45 dni. W załączniku do pobrania skorygowany formularz ofertowy.
Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną otwarcie ofert odbędzie się bez udziału oferentów. Protokół z otwarcia ofert zostanie przesłany w formie elektronicznej na prośbę oferentów uczestniczących w postępowaniu przetargowym.