PRZETARG USTNY NA USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO nr 20 o pow. 48,60 m2

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu ulica im. księcia Józefa Poniatowskiego nr 45 działając na podstawie przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U.2018.845. t.j. z dnia 2018.05.08) OGŁASZA PRZETARG USTNY NA USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO nr 20 o pow. 48,60 m2, położonego w Jarosławiu na osiedlu im. Wincentego Witosa w budynku wielomieszkaniowym nr 4, usytuowanego na 4 piętrze, składającego się  z dwóch pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki, wc oraz przynależnej do tego lokalu samodzielnej piwnicy o powierzchni 5,30 m2.

 

CENA WYWOŁAWCZA WYNOSI: 146.001,- złotych.

Wadium wynosi: 10.000,- złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 września 2018 roku o godz. 900  w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek bankowy nr 45 9096 0004 2001 0053 9308 0006 Bank Spółdzielczy w Jarosławiu  z dopiskiem „przetarg na mieszkanie” lub gotówką w kasie Spółdzielni najpóźniej w dniu przetargu do godz. 830.

 

Po zakończeniu przetargu kwotę zaoferowaną – pomniejszoną o wadium, należy wpłacić drogą przelewu bankowego w terminie 30-tu dni licząc od dnia przetargu, a przed terminem zawarcia umowy notarialnej ustanowienia  i przeniesienia własności lokalu mieszkalnego.

Wszystkie koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz postępowania wieczystoksięgowego obciążają nabywcę. Wpłacone wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, natomiast pozostałym uczestnikom zostanie ono zwrócone po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia unieważnienia lub zamknięcia przetargu.

Wygrywającemu przetarg zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków przez złożenie druku deklaracji członkowskiej, co jest bezpłatne.

 

Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach przetargu można uzyskać na stronie internetowej www.sm-jaroslaw.pl oraz w Administracji osiedla tel. 16-627-12-10 i w Dziale Członkowsko – Mieszkaniowym Spółdzielni tel. 16-621-64-11 wew. 552.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu oświadcza, że może unieważnić przetarg bez podania przyczyn na każdym etapie, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników.