Przetarg na lokal mieszkalny 37,70 mkw.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ulica księcia Józefa Poniatowskiego nr 45 działając na podstawie przepisów ustawy  z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. nr 119, poz. 1116 z późn. zm.) ogłasza przetarg (ustny) na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Jarosławiu na osiedlu im. Kombatantów 17/10 o powierzchni 37,70 m2, drugie piętro, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, przedpokój oraz piwnica o powierzchni 2,40 m2.

Cena wywoławcza wynosi: 114 312,- złotych.

Wadium wynosi: 10 000,- złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 02 kwietnia 2014 roku o godzinie 1000 w siedzibie Spółdzielni.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek bankowy nr 77 1020 4287 0000 2502 0022 8957 PKO BP w Jarosławiu z dopiskiem „przetarg na mieszkanie Kombatantów” lub gotówką w kasie Spółdzielni do dnia 02 kwietnia 2014 roku do godz. 900.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do złożenia deklaracji członkowskiej oraz wniesienia wpisowego w kwocie 420,-zł i udziału członkowskiego w kwocie 100,- zł w przypadku osób fizycznych. Po zakończeniu przetargu kwotę wylicytowaną – pomniejszoną o wadium, należy wpłacić drogą przelewu bankowego w terminie 30-tu dni licząc od dnia przetargu, a przed terminem zawarcia umowy notarialnej ustanowienia i przeniesienia własności lokalu mieszkalnego. Wszystkie koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz postępowania wieczystoksięgowego obciążają nabywcę. Wpłacone wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, natomiast pozostałym uczestnikom zostanie ono zwrócone po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia unieważnienia lub zamknięcia przetargu.

Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach przetargu można uzyskać na stronie internetowej www.sm-jaroslaw.pl oraz w Administracji osiedla tel. 16-621-51-63 i w Dziale Członkowsko – Mieszkaniowym Spółdzielni pok. nr 6, tel. 16-621-64-11 wew. 552.

„Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają członkowie, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności tego lokalu. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, pierwszeństwo ma najdłużej oczekujący. Warunkiem przeniesienia odrębnej własności lokalu na takiego członka jest wpłata wartości rynkowej lokalu”. Z chwilą zgłoszenia chęci nabycia przez członka oczekującego staje się on nabywcą lokalu, a przetarg zostaje unieważniony, o czym zainteresowani zostaną poinformowani w dniu przetargu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez podania przyczyny.