Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Jarosławiu, na osiedlu  Witosa 2, o pow. – 175,47 m² .

Cena wywoławcza – 6,00 zł/m²/m-c (netto) . Cena nie obejmuje: dostawy energii elektrycznej, energii cieplnej, wywozu nieczystości, zużycia wody, kanalizacji.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium  w wysokości 3 900,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych) oraz wskazanie rodzaju prowadzonej działalności i zobowiązania się,  że  w przypadku wygrania przetargu i zawarcia umowy najmu wniesiona zostanie jednorazowa opłata zabezpieczająca rozliczenia finansowe ze Spółdzielnią w wysokości 300% miesięcznej opłaty określonej w umowie najmu.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Poniatowskiego 45, w dniu 19.05. 2021 r.   o godz. 9:00. Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu przetargu do godz. 9-tej w kasie Spółdzielni lub na konto : Bank Spółdzielczy w Jarosławiu nr 56 9096 0004 2001 0053 9308 0002   Szczegółowych informacji uzyskać można w dziale GZM pok. nr 5 tel. (16) 621-55-92.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.