Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego  położonego w Jarosławiu, na osiedlu  Witosa 2, Lokal  o pow. – 28,90 m².

Cena wywoławcza – 12,00 zł/m²/m-c (netto) . Cena nie obejmuje: dostawy energii elektrycznej, energii cieplnej, wywozu nieczystości, zużycia wody, kanalizacji.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości:  – 1300.00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych) oraz wskazanie rodzaju prowadzonej działalności i zobowiązania   się,  że w przypadku wygrania przetargu i zawarcia umowy najmu wniesiona zostanie jednorazowa opłata zabezpieczająca rozliczenia finansowe  ze Spółdzielnią w wysokości 300% miesięcznej opłaty określonej w umowie najmu.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy    ul. Poniatowskiego 45, w dniu 28.01.2021 r. o godz. 9³º.

Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu przetargu do godz. 9-tej w kasie Spółdzielni lub na konto : Bank Spółdzielczy    w Jarosławiu nr 56 9096 0004 2001 0053 9308 0002   Szczegółowych informacji uzyskać można w dziale GZM pok. nr 5 tel. (16) 621-55-92.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.