Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45 działając na podstawie przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U.2020.1465 t.j. z dnia 2020.08.27) OGŁASZA PRZETARG USTNY NA USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO NR 1 o pow. 21,80 m2 położonego w Jarosławiu przy ulicy im. Henryka Sienkiewicza w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 2, usytuowanym na parterze, składającym się z pokoju z aneksem kuchennym, przedpokoju, łazienki z wc oraz przynależnej do tego lokalu samodzielnej piwnicy o powierzchni 9,00 m2.

Cena wywoławcza wynosi: 79.546,- złotych.

Wadium wynosi: 10.000,- złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 września 2020 roku o godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek bankowy nr 45 9096 0004 2001 0053 9308 0006 Bank Spółdzielczy w Jarosławiu z dopiskiem „wadium Sienkiewicza” lub gotówką w kasie Spółdzielni najpóźniej w dniu przetargu do godz. 830.

Po zakończeniu przetargu kwotę zaoferowaną – pomniejszoną o wadium, należy wpłacić drogą przelewu bankowego w terminie 30-tu dni licząc od dnia przetargu, a przed terminem zawarcia umowy notarialnej ustanowienia i przeniesienia własności lokalu mieszkalnego.

Wszystkie koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz postępowania wieczystoksięgowego obciążają nabywcę. Wpłacone wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, natomiast pozostałym uczestnikom zostanie ono zwrócone po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia unieważnienia lub zamknięcia przetargu.

Zgodnie ze Statutem Spółdzielni Art. 6 §1 ust. 4 oraz art. 12 §1 ust. 2 osobie, która przetarg wygra przysługuje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu wraz z tym powstaje członkostwo w spółdzielni poprzez złożenie deklaracji członkowskiej.

Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach przetargu można uzyskać na stronie internetowej www.sm-jaroslaw.pl oraz w Administracji osiedla tel. 16-621-53-25 i w Dziale Członkowsko – Mieszkaniowym Spółdzielni tel. 16-621-64-11 wew. 552.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu oświadcza, że może unieważnić przetarg bez podania przyczyn na każdym etapie, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników.