Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45 działając na podstawie przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U.2020.1465 t.j. z dnia 2020.08.27) OGŁASZA PRZETARG USTNY NA USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO NR 11 o pow. 84,50 m2 położonego w Jarosławiu na osiedlu im. marszałka Józefa Piłsudskiego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 9, usytuowanym na parterze, składającym się z czterech pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki, wc oraz przynależnej do tego lokalu samodzielnej piwnicy o powierzchni 7,10 m2.

Cena wywoławcza wynosi: 231.713,- złotych.

Wadium wynosi: 10.000,- złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 września 2020 roku o godz. 900 w siedzibie Spółdzielni.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek bankowy nr 45 9096 0004 2001 0053 9308b 0006 Bank Spółdzielczy w Jarosławiu z dopiskiem „wadium Piłsudskiego” lub gotówką w kasie Spółdzielni najpóźniej w dniu przetargu do godz. 830.

Po zakończeniu przetargu kwotę zaoferowaną – pomniejszoną o wadium, należy wpłacić drogą przelewu bankowego w terminie 30-tu dni licząc od dnia przetargu, a przed terminem zawarcia umowy notarialnej ustanowienia i przeniesienia własności lokalu mieszkalnego.

Wszystkie koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz postępowania wieczystoksięgowego obciążają nabywcę. Wpłacone wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, natomiast pozostałym uczestnikom zostanie ono zwrócone po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia unieważnienia lub zamknięcia przetargu.

Zgodnie ze Statutem Spółdzielni art. 6 §1 ust. 4 oraz art. 12 §1 ust. 2 osobie, która przetarg wygra przysługuje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu wraz z tym powstaje członkostwo w spółdzielni poprzez złożenie deklaracji członkowskiej.

Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach przetargu można uzyskać na stronie internetowej www.sm-jaroslaw.pl oraz w Administracji osiedla tel. 16-627-12-10 i w Dziale Członkowsko – Mieszkaniowym Spółdzielni tel. 16-621-64-11 wew. 552.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu oświadcza, że może unieważnić przetarg bez podania przyczyn na każdym etapie, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników.