PRZETARG NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO NA OSIEDLU, WITOSA 2 w JAROSŁAWIU

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego  położonego w Jarosławiu, na osiedlu  Witosa 2, Lokal  o pow. – 79,68 m².

Cena wywoławcza – 7,00 zł/m²/m-c (netto) . Cena nie obejmuje: dostawy energii elektrycznej, energii cieplnej, wywozu nieczystości, zużycia wody, kanalizacji.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium                w wysokości:  – 700.00 zł (słownie: siedemset złotych),) oraz wskazanie rodzaju prowadzonej działalności i zobowiązania   się,  że w przypadku wygrania przetargu i zawarcia umowy najmu wniesiona zostanie jednorazowa opłata zabezpieczająca rozliczenia finansowe  ze Spółdzielnią w wysokości 300% miesięcznej opłaty określonej w umowie najmu.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy                             ul. Poniatowskiego 45, w dniu 30.09. 2019 r.   o godz. 9³º. Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu przetargu do godz.              9-tej w kasie Spółdzielni lub na konto : Bank Spółdzielczy                    w Jarosławiu nr 56 9096 0004 2001 0053 9308 0002   Szczegółowych informacji uzyskać można w dziale GZM                pok. nr 5 tel. (16) 621-55-92.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.