Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem dwóch lokali użytkowych  położonych w Jarosławiu:

Lokal Nr 1os. Słoneczne 9, o pow. 212,00 m² + 34,30 m² powierzchnia zaplecza.

Lokal Nr 2 ul. Jana Pawła II 27, o pow. 53,29 m².

Cena wywoławcza na lokal Nr 19,00 zł /m²/m-c (netto) za lokal i 4,50 zł/m²/m-c (netto) za powierzchnię zaplecza. Cena nie obejmuje: dostawy energii elektrycznej, energii cieplnej, wywozu nieczystości, zużycia wody, kanalizacji.

Cena wywoławcza na lokal Nr 220,00 zł/m²/m-c (netto). Cena nie obejmuje: dostawy energii elektrycznej, energii cieplnej, wywozu nieczystości, zużycia wody, kanalizacji.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na lokal Nr 1 w wysokości 2500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych), na lokal Nr 2 w wysokości 1500.00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) oraz wskazanie rodzaju prowadzonej działalności i zobowiązania się, że w przypadku wygrania przetargu i zawarcia umowy najmu wniesiona zostanie jednorazowa opłata zabezpieczająca rozliczenia finansowe ze Spółdzielnią w wysokości 300% miesięcznej opłaty określonej w umowie najmu.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Poniatowskiego 45, w dniu 08.02. 2019 r. Lokal Nr 1 o godz. 9³º Lokal Nr 2 o godz. 10ºº

Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu przetargu do godz. 9-tej w kasie Spółdzielni lub na konto : Bank Spółdzielczy w Jarosławiu nr 56 9096 0004 2001 0053 9308 0002          

Szczegółowych informacji uzyskać można w dziale GZM pok. nr 5 tel. (16) 621-55-92.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.