Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Jarosławiu, przy ul Jana Pawła II 27, o pow. 53,29 m².

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego  położonego w Jarosławiu, przy ul Jana Pawła II 27,             o pow. 53,29 m².

Cena wywoławcza – 20,00 zł/m²/m-c (netto). Cena nie obejmuje: dostawy energii elektrycznej, energii cieplnej, wywozu nieczystości, zużycia wody, kanalizacji.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium  w wysokości 1200.00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych) oraz wskazanie rodzaju prowadzonej działalności oraz zobowiązania się,               że  w przypadku wygrania przetargu i zawarcia umowy najmu wniesiona zostanie jednorazowa opłata zabezpieczająca rozliczenia finansowe ze Spółdzielnią w wysokości 300% miesięcznej opłaty określonej w umowie najmu. Obiekt będący przedmiotem najmu pozostaje w strefie ograniczonego dostępu osób postronnych (zamknięta posesja).

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Poniatowskiego 45, w dniu 21.11. 2018 r.  o godz. 9³º. Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu przetargu do godz. 9-tej w kasie Spółdzielni lub na konto : Bank Spółdzielczy w Jarosławiu nr 56 9096 0004 2001 0053 9308 0002
Szczegółowych informacji uzyskać można w dziale GZM pok. nr 5, tel. (16) 621-55-92.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.