Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych położonych w Jarosławiu, na osiedlu Witosa 2, Lokal Nr I o pow. – 79,68 m²

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 45, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych  położonych w Jarosławiu, na osiedlu  Witosa 2, Lokal Nr I o pow. – 79,68 m², Lokal Nr II o pow. – 175,47 m² .

Cena wywoławcza – 7,00 zł/m²/m-c (netto) . Cena nie obejmuje: dostawy energii elektrycznej, energii cieplnej, wywozu nieczystości, zużycia wody, kanalizacji.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium  w wysokości: lokal Nr I – 700.00 zł (słownie: siedemset złotych), lokal Nr II wadium 1500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) oraz wskazanie rodzaju prowadzonej działalności i zobowiązania się,  że  w przypadku wygrania przetargu i zawarcia umowy najmu wniesiona zostanie jednorazowa opłata zabezpieczająca rozliczenia finansowe ze Spółdzielnią w wysokości 300% miesięcznej opłaty określonej w umowie najmu.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Poniatowskiego 45, w dniu 30.08. 2018 r.  Lokal  I – o godz. 9³º, lokal II – o godz.10³º. Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu przetargu do godz. 9-tej w kasie Spółdzielni lub na konto : Bank Spółdzielczy w Jarosławiu nr 56 9096 0004 2001 0053 9308 0002   Szczegółowych informacji uzyskać można w dziale GZM pok. nr 5 tel. (16) 621-55-92.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.